PUNTO E A CAPO: Aumentare la produttività; il nuovo imperativo per l’economia bulgara

ТОЧКА И РЪКОВОДИТЕЛ: Повишаване на производителността и новите наложително за българската икономика


Нивото на производителността е един от днешните най-належащите предизвикателства за България, член на ЕС от януари 2007.


Събитието  организирано от ККИПБ е предназначено да се направят ясни силните и слабите страни на българското производство и политики, целящи да имат икономическо развитие в съответствие с равнищата на Европейския съюз ..


PUNTO E A CAPO