ISO 20121:2012

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ПОЛИТИКАТА ЗА УСТОЙЧИВИ СЪБИТИЯ НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ

Промените в икономическата, социалната и околната среда налагат актуализация на етичната и ценностната система на КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ, в състояние да ориентират и подкрепят структурата и фирмите членове в необходимите процеси на еволюция и развитие в глобален мащаб.

КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ участва в процеса на развитие на италианското общество, като допринася за иновативна, интернационализирана, устойчива предприемаческа система, в състояние да насърчи икономическия, социалния, гражданския и културния растеж на страната. В този контекст, КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ представлява еталон за предприемаческите сили на страната, като осигурява чувство на устойчива идентичност на своите членове, гарантирайки ефективното представителство на всички нива и във всички седалища и предоставяйки ефективни услуги, специфични за фирмената дейност. Основният стремеж на всички нас, в КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ, е да бъдем лидери в това, което правим.

С цел завоюване и поддържане на доверието на заинтересованите страни, ние приведохме нашата система за управление в съответствие с изискванията на ISO 20121:2012. Поддържането и постоянното подобряване на системата за устойчиво управление на събития е ангажимент на целия персонал от всички нива.

Нашата политика се базира на следните ценности и принципи:

  • Представителство – Конфиндустрия България представлява и насърчава, по единен, цялостен и стратегически начин корпоративните интереси на всички нива, в логиката на уважение и взаимно зачитане, равно достойнство, валоризиране и синтез на различията;
  • Корпоративна идентичност – Конфиндустрия България основава своята корпоративна идентичност на свободния пазар и на централното място на предприемачеството и на фирмата;
  • Отговорност – Отговорността за взетите решения, предприетите дейности и генерираните въздействия представлява един от основните елементи, върху които трябва да се съсредоточи разработването и изпълнението на политики и действия;
  • Законност и корпоративни правила – Принципът на законността и зачитането на правилата са в основата на цялата конфедеративна система;
  • Очетност – Конфиндустрия България счита, че е от съществено значение на всяко ниво на сдружаване, корпоративно и институционално, необходимостта да се отчита пред всички заинтересовани страни за взетите решения, предприетите действия и постигнатите резултати;
  • Етика и прозрачност – Конфиндустрия България е наясно, че когато липсва етика и прозрачност, няма възможности за развитие на правилна икономическа дейност и свободно и осъзнато гражданско общество;
  • Рационално използване на ресурсите, иновация и конкурентноспособност – Рационалното използване на ресурсите е подходът да се постигнат по интегриран начин икономически, социални и екологични цели;
  • Връзки със заинтересованите страни – Конфиндустрия България преследва и допринася за реализирането на съвременни икономически и социални политики чрез дефиниране на процеси на участие и споделяне между фирмите, публичните организации и гражданското общество;
  • Система – Конфиндустрия България действа като център на система от връзки, партньорства и мрежи на всички нива.

Основните мисия, визия и ценности са описани подорбно в Кодекс на етичните норми и асоциативните ценности наличен на интернет страницата на сдужението http://www. confindustriabulgaria.bg

Управителния съвет на КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ се ангажира като минимум да осигури съответствие и, където е икономически обосновано, да надмине приложимото законодотелство и приетите от нас други изисквания;

Управителния съвет на КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ се ангажира да консултира своите служители, осигури цялата необходима информация и обучения и осигури тяхното участие при подобряване устойчивостта на събитията чрез методите регламентирани в системата за управление;

Управителния съвет на КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ се ангажира да преразглежда тази политика при промяна на законодателството и другите приети изисквания, включително мнение на заинтересованите страни, поради организационни промени или поради други обстоятелства, които могат влияят на нейната адекватност. Прегледът ще бъде извършван по време на регулярните срещи на ръководството.

Мария Луиза Мерони – Председател на Конфиндустрия България