Структура на Сдружението

КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ  е създадена през април 2000 година като Консултативен Комитет на Италианското Предприемачество в България. От 25 март 2010 година сдружението стана Асоцииран член на Конфиндустрия,  придобивайки настоящото си наименование.

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ, това е най-висшата инстанция в Конфиндустрия България. Състои се от всички членове и се провежда според устава (Чл. 20.1 Устав на Конфиндустрия България) поне веднъж годишно.

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, съставен от 11 члена, избрани на Общото събрание с тригодишен мандат, се събира според устава (Чл. 26.2 Устав на Конфиндустрия България ) не по-рядко от веднъж на два месеца. Съветът управлява,
организира и координира дейността на Сдружението.
Управителният съвет избира също така  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ на Конфиндустрия България и ДВАМАТА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ.  Председателят има законно представителство на Сдружението: грижи се за изпълнението на решенията взети на Общото събрание и от Управителния съвет и взима всички необходими мерки за изпълнение дейността на Сдружението.

 

ЕКИПЪТ на Конфиндустрия България е координиран от Директор, който бива избиран от Управителния съвет и се занимава с оперативността на Сдружението.


Имайки за цел да засили връзките между Конфиндустрия  България и местните власти и организации Управителният съвет избира също така и ТЕРИТОРИАЛНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, които имат за задача да представят Сдружението пред институциите и предприемаческия свят в района, в който са разпределени.