Общо Събрание на Конфиндустрия България

banner-assemblea-generale-18-maggio_bg

 

Уважаеми членове,

С настоящето се свиква Общо събрание на Конфиндустрия България, което ще се проведе на дата 18 май, в офиса на сдружението на адрес: гр. София 1000, ул. Цар Иван Шишман 8, ет.2.

Събранието ще се проведе със следния дневен ред:

  1. Изказване на Председателя;
  2. Гласуване за избор на Председател и Заместник-председатели на сдружението;
  3. Гласуване и промяна на адреса на управление на сдружението (ул. Цар Иван Шишман № 8, ет. 2);
  4. Гласуване и приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружението и, при необходимост, в Правилника за прилагане на Устава на Конфиндустрия България;
  5. Гласуване за избор на трети член на Колегията на одиторите;
  6. Годишна резолюция на членския внос;
  7. Одобрение на ГФО 2020;
  8. Разни.

Поради пандемичната обстановка, с цел да се избегне струпване на хора, гласуването ще се проведе от 09:30 до 13:30 часа. Резултатите ще бъдат съобщени чрез виртуална връзка в 16:00 ч.

***
Участие в Общото събрание

Както предвидено в чл. 8 от Устава, само ефективните членовете, с платен членски внос, могат да гласуват.

Участие чрез пълномощно

Както предвидено в чл. 8 от Устава, членовете, които не могат да присъстват лично могат да упълномощят служител или представител на фирмата или друг член. Напомняме, че всеки член може да получи само едно пълномощно.
ПЪЛНОМОЩНО

Кандидатури за член на Колегията на одиторите

Можете да изпращате кандидатурите си за член на Колегията на Одиторите до 30 април 2021.