ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ – КАНДИДАТИТЕ

Уважаеми Членове,

С изтичането на крайния срок за изпращане на кандидатурите за Председател на Сдружението и с оглед на изборите по време на Общото събрание, което ще се проведе през месец май, на дата 24 февруари се събра Комисията за номиниране на Председател и Колегията на Арбитрите, за да анализират приетите кандидатури и да постанови допустимостта според критериите на Устава и според Етичния кодекс на Конфиндустрия България.

Кандидатурите, приети и обявени за допустими от страна на Комисията за номиниране на Председател и от Арбитрите, са две и са следните, в азбучен ред:

Двете кандидатури със съответните програми, можете да видите, натискайки върху имената на кандидатите, публикувани по-горе.

От понеделник, 6 март, по Устав, започват консултациите на Комисията за номиниране на Председател, съставена от Андреони Алдо, Мартинели Ренцо и Морино Франко. Всеки Член вече бе информиран, посредством имейл, за „мъдреца“, от който ще бъде потърсен.

След привършване на консултациите, „мъдреците“ ще представят на Генералния съвет доклад на основата, на който Съветът ще определи кандидата за Председател, който ще бъде подложен на гласуване по време на Общото събрание.